SuomiEnglantiVenäjäSaksa

Kiiminkijoki ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Kiiminkijoki ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus on tehdä Kiiminkijoki ja sen ympäristö tunnetuksi virkistys- ja matkailualueena kotimaassa ja ulkomailla sekä pyrkiä edistämään matkailuelinkeinon, luonnon virkistyskäytön ja jokivarsiseudun ja vesistön luonnontaloudellista kehittämistä jäsenkuntien alueella. Lisäksi yhdistys toimii Kiiminkijoen valuma-alueen sosiaalisena, kulttuurisena ja elinkeinollisena yhdyssiteenä kuntien, kylien ja suuralueiden matkailu- ja kehittämisasioissa jäseniensä keskuudessa.

Tarkoituksiensa toteuttamiseksi yhdistys

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § Kiiminkijoki ry:llä on kolmenlaisia jäseniä,

 1. Kuntajäsenet: Kiiminkijokivarren kunnat.
 2. Varsinaiset jäsenet: Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Kiiminkijoen vaikutusalueen oikeuskelpoiset matkailuelinkeinon harjoittajat ja luonnontaloudellisen toiminnan piiriin kuuluvat elinkeinonharjoittajat sekä yksityiset henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset, jotka hallitus hyväksyy.
 3. Kannatusjäsenet: Oikeustoimikelpoiset yhteisöt, elinkeinonharjoittajat sekä yksityiset henkilöt, jotka hallitus hyväksyy.


​Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kuntajäsenmaksu on kiinteä ja porrastettu:

- pienet kunnat (alle 10 000 as.): 1500 eur / vuosi

- keskikokoiset kunnat (10 000 - 50 000 as.): 5000 eur /vuosi

- suuret kunnat (yli 50 000 as): 15 000 eur / vuosi

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen katsotaan tapahtuvaksi ilmoitusta seuraavan toimintavuoden alusta, ja eroava jäsen suorittaa jäsenmaksunsa kulumassa olevalta toimintavuodelta.

4 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) varsinaista jäsentä ja heidän varajäsenensä siten, että jokaisesta jäsenkunnasta valitaan sen esittämä jäsen ja varajäsen hallitukseen. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi, aina seuraavaan vuosikokoukseen asti.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa sekä myös milloin vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä kokousta vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kahden (2) muun jäsenen läsnä ollessa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

6 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kahden (2) viikon kuluessa.

7 § Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla.

8 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä.  Muu yhdistyksen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolmasosa (1/3) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmen (3) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksiin on kullakin jäsenellä oikeus lähettää kaksi (2) edustajaa. Kullakin kokousedustajalla on yksi ääni. Päätökset tehdään, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. vahvistetaan kuntajäsenmaksun enimmäismäärä, varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
 9. vahvistetaan hallituksen jäsenten matka- ja päivärahakorvaukset sekä toimihenkilöiden mahdolliset palkkiot alkaneeksi toimintavuodeksi
 10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 11. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on saatava taakseen vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä ja purkamispäätöksen vastaavasti vähintään neljä viidesosaa (4/5). Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.